Rīgas Lutera baznīcas un draudzes dzīves saistītās izmaksas 2021. gadā

Ir lieliski, ja par naudu nav jārunā. Jo par naudu nekad nav ērti runāt. Tomēr patreiz, pandēmijas laikā un, jo īpaši iestājoties rudens – ziemas sezonai, draudzei ir jāzina par līdzekļu daudzumu, kas nepieciešams draudzes kopējās labklājības un saimnieciskās dzīves uzturēšanai.

Kopējie izdevumi, kas bijuši nepieciešami draudzes kopējās labklājības un saimnieciskās dzīves uzturēšanai 2021.gada deviņos mēnešos ir EUR 197 000, kas bijuši iespējami vienīgi pateicoties draudzes locekļu un citu ziedotāju dāsnumam un atsaucībai. Baznīcas ērģeļu, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, restaurācijai un remontam draudzes darba komandai ir izdevies piesaistīt finansējumu EUR 40 000 apmērā.

 

✅ BAZNĪCA

Baznīcas ēkas uzturēšana un reliģiskā darba nodrošināšana mēnesī izmaksā EUR 10 500

Rīgas Lutera baznīca ir iesvētīta 1981. gadā un šogad svin 130 gadu jubileju. 1991.gadā tika veikts baznīcas kapitālremonts, savukārt pēc pieciem gadiem tika rekonstruēts baznīcas pulkstenis, kas līdz tam darbojās kopš 1891.gada. Šobrīd norit ērģeļu restaurācijas un remonta darbi, kas iespējami pateicoties piesaistītajam atbalsta finansējumam. Baznīca ar kopējo platību 1197 m2 ir mūsu draudzes kristīgais centrs, kura ikdienas darbos šobrīd ir iesaistīti un kalpo 11 cilvēki. Vidējie baznīcas ikmēneša izdevumi ir EUR 10 500 jeb EUR 94 500 deviņos mēnešos, kas sevī ietver personāla atalgojumu, baznīcas ēkas uztrēšanas un reliģisko darbību nodrošinājuma izmaksas.

Personāls

Baznīcā kalpo mūsu mācītāji Linards un Justs un evaņģēlists Jānis. Baznīcā notiek iknedēļas klātienes un tiešsaistes dievkalpojumi un tiek veidoti video ieraksti, tiek kristīti bērni un pieaugušie, laulāti pāri un izvadīti mūžībā sauktie. Par kārtību rūpējas baznīcas pārzines Ligita un Dita, ziedu kārtojumus uzbur mūsu brīvprātīgās ziedu fejas Vanda un Linda, bet par baznīcas tīrību rūpējas arī  Dita.

Baznīca ir arī vieta, kurā līdz šim esam baudījuši dažādu mūziķu uzstāšanos. Draudzes mūzikas dzīve nebūtu iedomājama bez prasmīgās mūzikas dzīves vadītājas Lindas, kura mūs tik bieži priecē ar savu burvīgo balsi. Lindas pārziņā ir arī dažādo un krāsaino koncertu organizēšana, viesmūziķu piesaistīšana, svētdienas dievkalpojumu muzikālā noformējuma plānošana, jaunā “Dievkalpojums mūzikā” iniciatīva, kā arī daudzu jo daudzu lielāku un mazāku ar draudzes mūzikas dzīvi saistīto pienākumu veikšana.  Lutera baznīcas mūzikas dzīvi veido arī ērģeļniece un pianiste Ingūna, draudzes koris un tā diriģents Matīss un viņa palīdze Aleksandra.

 

Baznīcas ēka un reliģisko darbību nodrošinājums

Baznīcas ēkas uzturēšanas un reliģisko darbību nodrošinājuma izmaksas veido komunālo rēķinu apmaksa (t.sk. apsilde un apgaismošana, vidēji EUR 2 400 mēnesī jeb  EUR 21 600 š.g. deviņos mēnešos), baznīcas ēkas apdrošināšana un apsardze, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegāde, izdevumi dievkalpojumu un citu svētbrīžu noturēšanai, to filmēšanai, tehniskajam nodrošinājumam un attālinātai pārraidīšanai, muzikālajam noformējumam, baznīcas greznošanai ar ziediem un svecēm u.c., ērģeļu uzturēšanai un kapitālajam remontam (EUR 5 500 š.g. deviņos mēnešos), mūzikas instrumentu skaņošanai, nelieliem kārtējiem remontiem, citiem saimnieciskiem izdevumiem, kas neizbēgami rodas tik plaša kultūrvēstures objekta uzturēšanā.

 

✅ ĒRĢELES

Baznīcas ērģeļu (valsts nozīmes kultūras piemineklis) remontam un restaurācijai piesaistīts finansējums EUR 40 000 apmērā

Baznīcā esošās ērģeles tikušas būvētas 1893.gadā Ludvigsburgā, Vācijā, firmā E.F.Walker & Co, kas kopā būvējusi 7 ērģeles Rīgā.  Ērģeles baznīcā saglabājušās kopš tās pirmsākumiem un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

2020.gadā esam uzsākuši mūsu nenovērtējami vērtīgo ērģeļu restaurāciju un remontu, ko veic pieredzējušais ērģeļu meistars Mikus Dzenītis (SIA „Dzenītis: konsultācijas un restaurācija”). Ērģeļu remonta un restaurācijas pirmā kārta uzsākta par Rīgas domes Īpašuma departamenta piešķirto finansējumu  EUR 7 000 apmērā. 2021.gada pavasarī draudze, pamatojoties uz iesniegto pieteikumu un pamatojoties uz  Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu un 2021.gada 21.aprīlī apstiprināto Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2021.gadam saņēma finansējumu ērģeļu remonta turpinājumam no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes – EUR 12 400, ļaujot turpināt ērģeļu restaurācijas un remonta darbu otro kārtu, kuru arī veic ērģeļu meistars Mikus Dzenītis.

Lai pabeigtu Torņakalna baznīcas ērģeļu apjomīgo restaurāciju un tādējādi pilnībā atjaunotu valsts nozīmes kultūras pieminekli, 2021.gada vasaras nogalē draudze pieteica dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2021.-2022.gadā” un ir jau saņēmusi apstiprinājumu, ka finansējums EUR 21,478,52 apmērā tiks piešķirts, kas 2022.gadā ļaus pilnībā pabeigt plānotos ērģeļu restaurācijas un remonta darbus.

 

✅ DRAUDZES CENTRS

Draudzes centra uzturēšana un draudzes dzīves organizatoriskās izmaksas mēnesī sastāda EUR 7 900

Draudzes rīcībā ir laikmetīgs Draudzes centrs, kurš pateicoties daudzajiem ziedojumiem tika atklāts 2011.gada martā. Draudzes centra projektu izstrādājis atzīts dāņu arhitekts Kristians Kolds (Christian Cold), savukārt tā celtniecība tika uzticēta būvuzņēmējam RBS SKALS. Vidējie ikmēneša izdevumi draudzes centra ar kopējo platību 737 m2 uzturēšanai ir EUR 7 900, kas iekļauj personāla, draudzes dzīves organizatoriskās un ēkas uzturēšanas izmaksas.

 

Draudzes centra ēka un draudzes dzīves organizēšana

Lutera draudzes centra lielā un modernā ēka celta ar mērķi pulcināt ļaudis uz sadraudzību, dažādiem pasākumiem un konferencēm, jo garīgā dzīve nebeidzas tikai ar dievkalpojuma apmeklēšanu. Daudzu gadu garumā centrā notikušas kalpojošo mācītāju pieņemšanas, garīga izglītošanās un sadraudzība. Centru ir iemīļojušas mūsu draudzes dāmas no darbnīcas “Visdārgākā pērle”, Vīru grupa, Klusuma skola un Svētdienas skola, kā arī dažādu semināru organizētāji. Draudzes centra Kancelejā norit svarīgi ikdienas darbi – kazuāliju (kristību, laulību, iesvētību) dokumentu sagatavošana, apmeklētāju apkalpošana gan klātienē, gan telefoniski, tiek reģistrēta ienākošā un izejošā korespondence, notiek dokumentu pārvaldība, darbs ar arhīva dokumentiem, kā arī virkne citu nozīmīgu ikdienas lietu, kas nepieciešamas, lai precīzi, kārtīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem uzturētu dokumentu reģistrus, ko rūpīgi veic kancelejas vadītāja Linda. Draudzes centrā darbojas komunikāciju speciāliste Baiba, regulāri top draudzes ikmēneša laikraksts “Vēstule no Nācaretes”, tiek uzturēta Rīgas Lutera draudzes publicitāte. Darbojas bibliotēka un norit arī darbinieku sapulces, kā arī iespēju robežās citi pasākumi atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Tagad, pandēmijas laikā, plašā draudzes centra (736,80m2 platībā) rosīgā dzīve ir pieklususi, apstākļu apstādināta, tomēr tieši šajā laikā  nepieciešami ievērojami resursi, lai šo namu uzturētu un pildītu ar gaismu. Vidējie ikmēneša izdevumi draudzes centra uzturēšanai ir EUR 7 900 (EUR 71 350 deviņos mēnešos), kas sevī ietver atalgojumu darbiniekiem un tā nodokļus, komunālo rēķinu apmaksu (vidēji EUR 2 280 mēnesī), izdevumus apkures un gaisa kondicionēšanas ierīču apkopei, līdzekļus tīrības, dezinfekcijas un kārtības nodrošināšanai, līdzekļus biroja darbam, sakaru nodrošināšanai un citām administratīvām vajadzībām.

 

Diakonijas darbs

Draudzes centrs ir vieta, kur norit Diakonijas atbalstošais darbs, kas ietver kalpošanu mūsu draudzes senioriem un cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Ar Diakonijas sirsnīgās vadītājas Ievas un brīvprātīgo palīgu spēkiem top siltie sveicieni senioriem Lieldienās, Pļaujas svētkos un Ziemassvētkos, norit saziņa ar draudzes locekļiem, tiek gādāta nepieciešamā palīdzība. Ir teikts:  “Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst; es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert; es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. [..] patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.” (Mt. 25:35–36; 40). Diakonijas centra mēneša vidējie izdevumi ir EUR 1 600 (EUR 14 400 deviņos mēnešos), kas ietver diakonijas centra vadītājas atalgojumu un nodokli no tā, diakonijas pabalstus dažādās grūtās situācijās, materiālus darbnīcas “Visdārgākā pērle” darbam, izdevumus senioru mājapmeklējumu vajadzībām, izdevumus gan gadskārtējo svētku sveicienu sagatavošanai draudzes senioriem, gan sprediķu un laikraksta izsūtīšanai pa pastu, izdevumus sadraudzības organizēšanai u.tml.

 

✅ TERITORIJA UN DĀRZS

Baznīcas dārzs un Draudzes centra teritorija

Baznīcas dārza kopējā platība ir 13 245 m2, kas ir viena no lielākajām Latvijas baznīcām pieguļošajām teritorijām. Baznīcas, Draudzes centra un tā teritorijas, kā arī Drēbju kameras un vēsturiskā Draudzes nama praktiskās un tehniskās dzīves uzraudzīšana nodota ēku un teritorijas pārvaldnieka Ginta pārziņā, savukārt dārza plašo teritoriju rūpīgi jo rūpīgi uzkopj sētnieks Andrejs vai šobrīd viņa aizvietotājs Sergejs.

2021.gada vasaras izskaņā baznīcas dārzā esam uzsākuši jaunu projektu “Hortenziju dārzs”, kurš tiek īstenots pateicoties Vīru grupas ziedojumiem un  aktīvam darbam dobju ierīkošanā, Iesvētes mācību grupas un vairākiem individuāliem ziedojumiem. Iestādīti hortenziju krūmi, kas vēl ilgi priecēs mūs turpmāk. Vidējie ikmēneša izdevumi baznīcas dārza un draudzes centra teritorijas u.c. īpašumu uzturēšanā ir EUR 1 975 mēnesī, kas sevī ietver izdevumus tīrības un kārtības uzturēšanai teritorijā, īpašuma nodoklim, pārvaldnieka un sētnieku atalgojumu un nodokli no tā, izdevumus tehnikas uzturēšanai un degvielai teritorijas darbiem, atkritumu izvešanu, izdevumus apdrošināšanai, apsardzei un ugunsdrošībai plašajos objektos

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.